วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 5

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 5

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 4

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2